naihoy

naihoy

ผู้เยี่ยมชม

naihoy.com@gmail.com

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน อัพเดทล่าสุด (ชมตัวอย่าง) (429 อ่าน)

28 พ.ย. 2560 23:50แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินพฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้
แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน สรุปเนื้อหา มีแนวข้อสอบ สรุปเนื้อหาท้ายบท แบบฝึกหัด รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ตามประสอบ ตามประกาศสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ล่าสุด • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ

 • กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนงาน/โครงการการจัดทำงบประมาณการติดตามและประเมินผล

 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การคลัง

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก

 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์
สรุปแนวข้อสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบของ กรมพัฒนาที่ดิน


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ฉบับปรับปรุง เดือน พ.ย.60 ใหม่ล่าสุด

 • ตรงตามประกาศ รับสมัครแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ล่าสุด

 • มีสารบัญ และเลขหน้า

 • อ่านง่าย กระชับ

 • มีแบบฝึกหัก

 • มีเฉยข้อสอบ

 • พร้อมสรุปข้อสอบ

 • และสรุปเนื้อหาท้ายบท
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน


฿395.00฿585.00
เงื่อนไขการสั่งซื้อ


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560124.122.27.204

naihoy

naihoy

ผู้เยี่ยมชม

naihoy.com@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com